Slide

   Informovaný souhlas pro účastníky studie “Průzkum mezi uživateli psychedelických látek” v rámci projektu:

 „Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek“ (TJ02000156).

Hlavní řešitelka: Mgr. Rita Kočárová

Afiliace: Národní ústav duševního zdraví

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

Část I: Informace pro účastníka studie

Vážená paní /Vážený pane, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou účasti v internetovém průzkumu pod názvem Průzkum mezi uživateli psychedelických látek v rámci výzkumného projektu: Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek.

Účel studie

Psychedelika jsou skupinou látek, které způsobují změny vědomí na úrovni vnímání, chování, nálady a kognitivních procesů. Cílem studie je anonymně sbírat data od uživatelů těchto látek o jejich zkušenostech; dále také jejich postojích k těmto látkám a současné situaci v této oblasti s důrazem na jejich potřeby a dostupné služby. Pro potřeby tohoto výzkumu mezi psychedelika řadíme i některé látky, které nejsou za psychedelické typicky považovány (např. konopí s obsahem THC, ketamin, MDMA atd.), ale za určitých podmínek mohou některé psychedelické účinky vykazovat.

Přínosy studie

Výsledky této studie nám poskytnou cenné informace ke zmapování situace užívání psychedelik v ČR a pomohou při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelik.

Účast na studii

Vaše účast na této studii spočívá v jednorázovém vyplnění anonymního internetového průzkumu týkající se Vaší/ich zkušenosti/í s užitím psychedelik  (vč. konopí s obsahem THC a dalších) na zabezpečeném webovém rozhraní. Budeme se ptát na Vaše zkušenosti s užitím těchto látek, motivaci k užití, dopady této/těchto zkušenosti/í (včetně případných flashback aj.), vnímaná rizika a Vaše potřeby, Vaše postoje k těmto látkám a současné situaci kolem užívání těchto látek v ČR, zkušenosti se stávajícími službami a názory na možnou podobu služeb pro uživatele psychedelik.              

Zeptáme se i na Vaši duševní pohodu a duševní zdraví (např. i případné sebevražedné myšlenky), včetně toho, zda Vám někdy bylo diagnostikováno některé duševní onemocnění; dale i na Vaši případnou náročnou psychedelickou zkušenost. Kromě toho se Vás zeptáme i na některé socio-demografické údaje a Vaše zkušenosti s užitím dalších psychoaktivních látek.

Otázky mají zpravidla možnost výběru z odpovědí, u několika je pak prostor pro sdílení textu. Dále Vás požádáme o vyplnění dvou dotazníků: na resilienci (Connor-Davidson Resilience Scale-10) a životní spokojenost (Satisfaction with Life Scale). 

Vyplnění průzkumu potrvá přibližně 20-50 minut.

Podmínky účasti

  1. Minimální věk pro účast ve studii:15 let.
  2. Poskytnutí informovaného souhlasu.
  3. Užití psychedelické látky (vč. konopí s obsahem THC, MDMA, atd) alespoň jednou za život.

Účast je dobrovolná. Prosím, mějte na paměti, že Vaše účast na průzkumu je anonymní, dobrovolná a můžete z ní kdykoliv odstoupit bez uvedení důvodu. Účast vyžaduje Vámi schválený Informovaný souhlas s účastí ve studii prostřednictvím webového formuláře. Vámi poskytnuté údaje budou použity pro anonymní analýzu získaných dat. 

Rizika

S účastí na internetovém průzkumu nejsou spojena žádná zdravotní ani osobní rizika. Otázky na Vaše náročné či rizikové zkušenosti s psychedeliky by Vám mohly navodit nepříjemné pocity. Vzhledem k anonymitě dat z účasti ve studii nevyplývají žádná další osobní rizika.

 

Důvěrnost

Informace shromážděné v rámci průzkumu jsou důvěrné. V žádném případě nebudou zveřejňovány žádné osobní informace, ani jiné, které by mohly vést k identifikaci účastníka studie v souladu se zákonem 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. Se získanými daty bude nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, a dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění (tzv. GDPR).

Získané informace budou bezpečně uchovány a analyzovány v rámci projektu. Všichni výzkumní pracovníci z projektu budou mít přístup k anonymizovaným datům. Data budou potenciálně dále použita pro sekundární analýzy externích výzkumníků v rámci souvisejících projektů. Uveřejňované výsledky budou vždy anonymní.

 

Koho kontaktovat?

Máte-li další dotazy, které byste chtěli zodpovědět předtím, než udělíte svůj souhlas, můžete kontaktovat hlavní řešitelku studie: Mgr. Rita Kočárová, rita.kocarova@nudz.cz, 00420775981880, Národní ústav duševního zdraví, ČR, Topolová 748, 250 67 Klecany.

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se Vašich práv jakožto účastníka této studie, obraťte se prosím na Etickou komisi Národního ústavu duševního zdraví; tel.: 283 088 312 – doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. – předseda Etické komise Národního ústavu duševního zdraví, email: martin.bares@nudz.cz

 

V případě psychických obíží během vyplňování dotazníku doporučujeme kontaktovat např. Krizové centrum Riaps: +420 222 586 768 (8:00-16:00 hodin) / +420 222 582 151 (16:00-8:00 hodin).

 

 

Část II: Informovaný souhlas

 

Zaškrtnutím pole “Souhlasím se svou účastí ve studii a s textem informovaného souhlasu” potvrzujete následující:

 

“Ohledně účasti na studii Průzkum mezi uživateli psychedelických látek v rámci projektu Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek jsem byl/a dostatečně informován/a. 

Přečetl/a a pochopil/a jsem předchozí informace a měl/a jsem příležitost klást další otázky týkající se studie. Všechny moje otázky byly zodpovězeny k mé spokojenosti a měl/a jsem dostatek času rozhodnout se, zda se internetového průzkumu chci účastnit.  

Jsem si vědom/a, že můj souhlas je dobrovolný a nehonorovaný.”