Slide

  Informovaný souhlas pro účastníky studie “Průzkum mezi pracovníky pomáhajících profesí o psychedelických látkách a jejich uživatelích ” v rámci projektu:

 

„Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek“. (TJ02000156).

 

Hlavní řešitelka: Mgr. Rita Kočárová, Afiliace: Národní ústav duševního zdraví, Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

 

Část I: Informace pro účastníka studie

 

Vážená paní /Vážený pane, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou účasti v internetovém průzkumu pod názvem Průzkum mezi pracovníky pomáhajících profesí o psychedelických látkách a jejich uživatelích v rámci výzkumného projektu: Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek.

 

Účel studie

Cílem průzkumu je skrze anonymní sběr dat mezi poskytovateli stávajících služeb (sociální, zdravotní, adiktologické, psychologické a psychoterapeutické služby, pedagogická práce, služby péče o duševní zdraví a lékařská zařízení) zmapovat stávající situaci v oblasti péče o uživatele psychedelik a postoje odborníků v kontextu této tématiky. Pro potřeby tohoto výzkumu mezi psychedelika řadíme i některé látky, které nejsou za psychedelické typicky považovány (např. konopí s obsahem THC, ketamin, MDMA atd.), ale za určitých podmínek mohou některé psychedelické účinky vykazovat.

 

Přínosy studie

Výsledky této studie nám poskytnou cenné informace ke zmapování situace užívání psychedelik v ČR a pomohou při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelik.

 

Účast na studii

Vaše účast na této studii spočívá v jednorázovém vyplnění anonymního internetového průzkumu na zabezpečeném webovém rozhraní. Budeme se ptát na Vaše postoje k tématu užívání psychedelik z hlediska regulace a legislativy, Váš názor na současnou a žádoucí podobu služeb pro uživatele psychedelik a Vaše vnímání kompetencí k práci s uživateli psychedelik. Dále se ptáme na Vaše případné zkušenosti s uživateli psychedelických látek a Vaše vlastní zkušenosti s užitím psychedelických látek, pokud nějaké máte.

Kromě toho se Vás zeptáme i na některé socio-demografické údaje. Otázky mají zpravidla možnost výběru z odpovědí, u několika je pak prostor pro sdílení textu.

Vyplnění průzkumu potrvá přibližně 15-30 minut.

 

Podmínky účasti

  1. Minimální věk pro účast ve studii: 18 let. 
  2. Poskytnutí informovaného souhlasu.
  3. Osoby pracující v oblasti pomáhajících profesí. Sem spadají sociální, zdravotní, adiktologické, psychologické a psychoterapeutické služby, pedagogická práce, služby péče o duševní zdraví a lékařská zařízení v České Republice. 

 

Účast je dobrovolná. Prosím, mějte na paměti, že Vaše účast na průzkumu je anonymní, dobrovolná a můžete z ní kdykoliv odstoupit bez uvedení důvodu. Účast vyžaduje Vámi schválený Informovaný souhlas s účastí ve studii prostřednictvím webového formuláře. Vámi poskytnuté údaje budou použity pro anonymní analýzu získaných dat. 

 

Rizika

S účastí na internetovém průzkumu nejsou spojena žádná zdravotní ani osobní rizika. Vzhledem k anonymitě dat z účasti ve studii nevyplývají žádná další osobní rizika.

 

Důvěrnost

Informace shromážděné v rámci průzkumu jsou důvěrné. V žádném případě nebudou zveřejňovány žádné osobní informace, ani jiné, které by mohly vést k identifikaci účastníka studie v souladu se zákonem 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. Se získanými daty bude nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, a dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění (tzv. GDPR).

Získané informace budou bezpečně uchovány a analyzovány v rámci projektu. Všichni výzkumní pracovníci z projektu budou mít přístup k anonymizovaným datům. Data budou potenciálně dále použita pro sekundární analýzy externích výzkumníků v rámci souvisejících projektů. Uveřejňované výsledky budou vždy anonymní.

 

Koho kontaktovat?

Máte-li další dotazy, které byste chtěli zodpovědět předtím, než udělíte svůj souhlas, můžete kontaktovat hlavní řešitelku studie: Mgr. Rita Kočárová, rita.kocarova@nudz.cz, 00420775981880, Národní ústav duševního zdraví, ČR, Topolová 748, 250 67 Klecany.

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se Vašich práv jakožto účastníka této studie, obraťte se prosím na Etickou komisi Národního ústavu duševního zdraví; tel.: 283 088 312 – doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. – předseda Etické komise Národního ústavu duševního zdraví, email: martin.bares@nudz.cz

 

Část II: Informovaný souhlas

 

Zaškrtnutím pole “Souhlasím se svou účastí ve studii a s textem informovaného souhlasu” potvrzujete následující:

 

“Ohledně účasti na studii Průzkum mezi pracovníky pomáhajících profesí o psychedelických látkách a jejich uživatelích v rámci projektu Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek jsem byl/a dostatečně informován/a. 

Přečetl/a a pochopil/a jsem předchozí informace a měl/a jsem příležitost klást další otázky týkající se studie. Všechny moje otázky byly zodpovězeny k mé spokojenosti a měl/a jsem dostatek času rozhodnout se, zda se internetového průzkumu chci účastnit.  

Jsem si vědom/a, že můj souhlas je dobrovolný a nehonorovaný.”